stat4u

piątek, 25 października 2019

PROBLEMY I CEL DZIAŁANIA W OPIECE NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ ALZHEIMERAWitajcie
Dziś ponownie wrócę do tematu poznawania problemów, wypisywania potrzeb i działań w danej jednostce chorobowej.
Tym razem weźmy przypadek pacjenta chorego na Alzheimera.
Ta postępująca choroba zaburza cały świat człowiekowi i jego rodzinie. Jest nieuleczalna, a zaburzenia pracy mózgu nie dają się zatrzymać. Negatywnie wpływa na pamięć, myślenie i działania emocjonalne, a przede wszystkim uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.
       Patologia choroby to toczący się proces powstawania patologicznych białek w obrębie drobnych naczyń mózgowia. W efekcie tego neuroprzekaźniki do tej pory prawidłowo funkcjonujące zaczynają obumierać, a jak wiemy neuroprzekaźniki odpowiedzialne są za procesy poznawcze. Początek choroby zazwyczaj jest utajony i ciężko go wychwycić. Kiedy dochodzi do coraz większych uszkodzeń mózgu, rozwija się proces otępienny.
Objawy choroby dotyczą procesów poznawczych, zaburzeń psychicznych oraz objawów neurologicznych. Zaburzenia procesów poznawczych dotyczą:1.  pamięci2. zaburzeń mowy (tempo mówienia, błędne nazwy znanych przedmiotów)3. zaburzeń wzrokowo - przestrzennych (błądzenie, brak umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego )
Zaburzenia psychiczne pojawiają się w poszczególnych etapach rozwoju choroby, występują pojedynczo lub mnogo. Są to: urojenia, omamy, zespół błędnego rozpoznawania, zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania.
Do objawów neurologicznych w przebiegu choroby Alzheimera należą:
 • spowolnienie ruchowe
 • zaburzenia mimiki twarzy
 • chód małymi kroczkami
 • mioklonie - napadowe zaburzenia ruchowe
 Celem opieki jest jak najdłuższe zachowanie samodzielności chorego w zakresie samoobsługi,  poprawy jakości życia, i odroczenie konieczności umieszczenia w ośrodku opiekuńczym
Opieka nad chorym polega na:
- unikaniu sytuacji lub zachowań które mogą nasilać niepewność pacjenta,
- aktywizacji pacjenta,
- obserwowaniu w kierunku nieporządnych objawów ze strony organizmu (stosowane leki psychotropowe),
- unikaniu częstych zmian, wysokich wymagań, obciążeń psychicznych,
- możliwość utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej oraz komunikacji międzyludzkiej ,
- unikanie nadopiekuńczości,
- okazywanie choremu zainteresowania, akceptacji i wsparcia,
- obserwacji i kontroli funkcji organizmu


Uwagę skupić należy na takich problemach, jak: zachowania agresywne, komunikacja, zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, odleżyny, utrzymanie samoopieki, współpraca holistyczna, wsparcie dla opiekunów
       Przy rozpoznawaniu problemów, w każdym przypadku należy pamiętać, że patrzymy na pacjenta holistycznie, przez pryzmat sfery bio-psycho-społecznej.

Sfera BIO, czyli rozpatrywanie sytuacji pod kątem medycznym. W tym przypadku ważne są choroby współistniejące. Alzheimer to choroba zwyrodnieniowa neurologiczna. Najczęstsze problemy pacjenta to:
1. problem z zachowaniem równowagi
2. zaburzenia ruchu spowodowane napadowymi skurczami mięśni ( mioklonie) poszczególnych części ciała
3. znaczne spowolnienie ruchów
4. trudności w zasypianiu
5. spłycony oddech
6. niechęć do przyjmowania posiłków i płynów, trudności z zaspokojeniem potrzeby odżywiania
7. inkontynencja, czyli nietrzymanie moczu i stolca, brak czuwania nad zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych

zakładając, że pacjent poza podstawową chorobą nie ma dolegliwości ze strony innych układów idziemy dalej

Sfera psycho-społeczna
Podstawowe problemy pacjenta w tej sferze dotyczą jego zachowania, uczuć, w tym też świadomości i bytu
 przykładowe problemy:

 1. ograniczona zdolność do samoopieki. I tu celem opieki jest zapewnienie pomocy w utrzymaniu jak najdłużej w miarę możliwości poziomu samoopieki. aktywizowanie pacjenta i ukierunkowanie rodziny do sprawowania opieki
 2. Zmniejszona aktywność i większa drażliwość spowodowana utratą kontroli nad własnym życiem z uwagi na pogłębiające się objawy otępienne.  Celem opieki jest umożliwienie choremu jak najdłuższej kontroli nad własnym życiem oraz ułatwienie zaadaptowania pacjenta i domowników do nowej sytuacji. 
 3. Trudności w komunikacji związane z pogłębiającym się deficytem czynności poznawczych. Celem opieki jest umożliwienie prawidłowego kontaktu z chorym oraz uzyskanie prawidłowych relacji w rodzinie. 
 4. Zachowania agresywne i podejrzliwość w stosunku do członków rodziny. Celem opieki jest minimalizowanie skutków zachowań agresywnych, uspokojenie pacjenta.
 5. zaburzenia rytmu dobowego. Cel: przywrócenie prawidłowości rytmu dobowego z zachowaniem pory dziennej i nocnej.
 6. Niechęć pacjenta do samodzielnego wykonywania lub poddawania się czynnościom higienicznym.Cel opieki to utrzymanie prawidłowego poziomu higieny osobistej pacjenta, zachęcanie do samodzielnych czynności higienicznych
 7. Pogłębiająca się niesprawność ruchowa i związana z tym zmniejszona zdolność do samoobsługi. Cel opieki: utrzymanie odpowiedniego do możliwości pacjenta poziomu sprawności ruchowej, zapewnienie pomocy i asystowanie w czynnościach dnia codziennego
 8. stopniowe zaburzenia w komunikacji werbalnej. Cel opieki: rozpoznanie przeszkód w komunikowaniu własnych potrzeb pacjenta, ułatwienie kontaktu werbalnego z chorym dostosowane do jego poziomu
 9. dezorientacja pacjenta. Cel opieki: wzbudzenie zaufania i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi
 10. zagrożenie infekcjami. Cel opieki: niedopuszczenie do rozwijania sie infekcji
 11. brak właściwej oceny sytuacji i zrozumienia choroby. Cel opieki: ....jak w punkcie 9

teraz łączymy to wszystko razem w całość


 1. problem z zachowaniem równowagi
 2. zaburzenia ruchu spowodowane napadowymi skurczami mięśni ( mioklonie) poszczególnych części ciała
 3. znaczne spowolnienie ruchów
 4. trudności w zasypianiu
 5. spłycenie oddechu
 6. niechęć do przyjmowania posiłków i płynów, trudności z zaspokojeniem potrzeby odżywiania
 7. inkontynencja, czyli nietrzymanie moczu, brak czuwania nad zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych
 8. ograniczona zdolność do samoopieki. I tu celem opieki jest zapewnienie pomocy w utrzymaniu jak najdłużej w miare możliwości poziomu samoopieki. aktywizowanie pacjenta i ukierunkowanie rodziny do sprawowania opieki
 9. Zmniejszona aktywność i większa drażliwość spowodowana utratą kontroli nad własnym życiem z uwagi na pogłębiające się objawy otępienne.  Celem opieki jest umożliwienie choremu jak najdłuższej kontroli nad własnym życiem oraz ułatwienie zaadaptowania pacjenta i domowników do nowej sytuacji. 
 10. Ryzyko powstania odleżyn z powodu ograniczonej mobilności. Cel opieki: zniwelowanie ryzyka
 11. Trudności w komunikacji związane z pogłębiającym się deficytem czynności poznawczych. Celem opieki jest umożliwienie prawidłowego kontaktu z chorym oraz uzyskanie prawidłowych relacji w rodzinie. 
 12. Zachowania agresywne i podejrzliwość w stosunku do członków rodziny. Celem opieki jest minimalizowanie skutków zachowań agresywnych, uspokojenie pacjenta.
 13. zaburzenia rytmu dobowego. Cel: przywrócenie prawidłowości rytmu dobowego z zachowaniem pory dziennej i nocnej.
 14. Niechęć pacjenta do samodzielnego wykonywania lub poddawania się czynnościom higienicznym.. Cel opieki to utrzymanie prawidłowego poziomu higieny osobistej pacjenta, zachęcanie do samodzielnych czynności higienicznych
 15. Pogłębiająca się niesprawność ruchowa i związana z tym zmniejszona zdolność do samoobsługi. Cel opieki: utrzymanie odpowiedniego do możliwości pacjenta poziomu sprawności ruchowej, zapewnienie pomocy i asystowanie w czynnościach dnia codziennego
 16. stopniowe zaburzenia w komunikacji werbalnej. Cel opieki: rozpoznanie przeszkód w komunikowaniu własnych potrzeb pacjenta, ułatwienie kontaktu werbalnego z chorym dostosowane do jego poziomu
 17. dezorientacja pacjenta. Cel opieki: wzbudzenie zaufania i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi
 18. zagrożenie infekcjami. Cel opieki: niedopuszczenie do rozwijania sie infekcji
 19. brak właściwej oceny sytuacji i zrozumienia choroby. Cel opieki: ....jak w punkcie 9
Zanim przystąpimy do rozpisywania tego wszystkiego musimy dobrze znać chorobę, objawy psycho somatyczne, a najlepiej gdy potrafimy postawić się na miejscu pacjenta i widzieć jego oczami otaczający nas świat. Wtedy zobaczymy jakie są problemy, co należy zrobić by te problemy zniwelować ( cel opieki), wtedy również zaczynamy konkretnie działać. Na koniec należy wyciągnąć wnioski i sprawdzić czy nasze założone cele zostały zrealizowane.


  Reasumując: ABY DOBRZE NAPISAĆ PLAN OPIEKI NALEŻY NAJPIERW WYSZCZEGÓLNIĆ PROBLEMY I POTRZEBY PACJENTA I JEGO RODZINY, POTEM Z TEGO POWSTANĄ NAM CELE OPIEKI I DZIAŁANIA.

To chyba tyle ....korzystałam z różnej literatury jako źródła, a szczególnie z wykładów III roku pielęgniarstwa

 Na koniec chciałabym polecić Wam film godny obejrzenia własnie o chorobie Alzheimeraczwartek, 19 września 2019

EGZAMIN PISEMNY OM CZERWIEC 2019Zadanie 1. 
Do zmian starczych w układzie ruchu należą

A. ubytek masy kostnej i zmniejszenie masy mięśniowej.
B. ubytek masy kostnej i zwiększenie masy mięśniowej.
C. zwiększenie zakresu ruchów w stawach i zmniejszenie masy mięśniowej.
D. zwiększenie zakresu ruchów w stawach i zwiększenie masy mięśniowej.


Zadanie 2. 
80-letnia pacjentka przebywa na oddziale ortopedycznym z powodu złamania miednicy. Często płacze, niechętnie rozmawia z innymi ludźmi. Z powodu unieruchomienia w łóżku jest szczególnie narażona na

A. zmniejszenie wydalania sodu, depresję.
B. podwyższenie ciśnienia tętniczego, biegunki.
C. depresję, zaleganie śluzu w układzie oddechowym.
D. stany zapalne w jamie ustnej, zaleganie śluzu w oskrzelach.


 Zadanie 3. 
Objawy subiektywne, które mają zastosowanie w rozpoznawaniu problemów zdrowotnych pacjenta, to

A. odczucia przez niego zgłaszane.
B. wyniki jego badań diagnostycznych.
C. wyniki pomiarów jego parametrów życiowych.
D. informacje uzyskane w wyniku obserwacji jego zachowania.


Zadanie 4.
U pacjentki, która uskarża się na występowanie zaparć, wzdęć i duszności oraz sygnalizuje lęk o życie, występują deficyty potrzeb:

A. wydalania, odżywiania, ruchu.
B. odżywiania, ruchu, nawodnienia.
C. wydalania, oddychania, bezpieczeństwa.
D. nawodnienia, oddychania, bezpieczeństwa.


Zadanie 5. 
U pacjentki z nietrzymaniem moczu wystąpiły zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w postaci biegunki. Pacjentka nie sygnalizuje potrzeby wydalania, oddaje luźne, obfite stolce, jest osłabiona, pozostaje w łóżku. W tej sytuacji należy wykonać toaletę krocza i pośladków oraz zastosować

A. pieluchomajtki, pouczyć o zasadach higieny krocza i pośladków, obserwować w kierunku wystąpienia przewodnienia.
B. pieluchomajtki, zabezpieczyć skórę krocza i pośladków przed maceracją, obserwować pacjentkę w kierunku wystąpienia odwodnienia.
C. majtki chłonne, pouczyć o zasadach higieny krocza i pośladków, obserwować pacjentkę w kierunku wystąpienia odwodnienia.
D. majtki chłonne, zabezpieczyć skórę krocza i pośladków przed maceracją, obserwować pacjentkę w kierunku wystąpienia przewodnienia.


 Zadanie 6. 
Największe deficyty w samodzielnym zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania występują u pacjenta, który

A. jest karmiony łyżką, potrzebę wydalania zaspokaja w łóżku na basenie.
B. posiłki zjada samodzielnie, potrzebę wydalania zaspokaja w łóżku na basenie.
C. jest karmiony łyżką, potrzebę wydalania zaspokaja w toalecie na krześle toaletowym.
D. posiłki zjada samodzielnie, potrzebę wydalania zaspokaja w toalecie na krześle toaletowym.


Zadanie 7. 
W celu profilaktyki zapalenia płuc u pacjenta unieruchomionego w łóżku opiekun powinien

A. zmierzyć temperaturę ciała i zachęcić do zmiany pozycji w łóżku.
B. oklepać klatkę piersiową i nakłonić do pozostawania w pozycji bocznej.
C. oklepać klatkę piersiową i zachęcić do wykonania ćwiczeń oddechowych.
D. zmierzyć temperaturę ciała i nakłonić do wykonania gimnastyki oddechowej.


Zadanie 8.
Wskazaniem do wykonania toalety jamy ustnej z użyciem boraksu z gliceryną osobie chorej i niesamodzielnej jest

A. krwawienie po ekstrakcji zęba.
B. występowanie próchnicy wszystkich zębów.
C. stałe stosowanie całkowitej protezy zębowej.
D. występowanie pleśniawek błony śluzowej jamy ustnej.


Zadanie 9.
W planie opieki nad pacjentem z gorączką, który intensywnie poci się, należy uwzględnić między innymi stosowanie:

A. okładów chłodzących, zwiększenie częstotliwości pomiarów temperatury ciała, zmniejszenie podaży płynów do picia.
B. okładów chłodzących, zwiększenie częstotliwości pomiarów temperatury ciała, zwiększenie podaży płynów do picia.
C. okładów rozgrzewających, zmniejszenie podaży płynów do picia, obserwowanie ilości wydalanego moczu.
D. okładów rozgrzewających, zwiększenie podaży płynów do picia, obserwowanie ilości wydalanego moczu.


Zadanie 10.
Podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego na tętnicy ramiennej, należy kończynę górną pacjenta ułożyć

A. na wysokości jego serca, a mankiet aparatu owinąć wokół ramienia w taki sposób, aby jego dolny brzeg znajdował się powyżej zgięcia łokciowego.
B. na wysokości jego serca, a mankiet aparatu owinąć wokół ramienia w taki sposób, aby jego dolny brzeg znajdował się poniżej zgięcia łokciowego.
C. poniżej jego serca, a mankiet aparatu owinąć wokół ramienia w taki sposób, aby jego dolny brzeg znajdował się powyżej zgięcia łokciowego.
D. poniżej jego serca, a mankiet aparatu owinąć wokół ramienia w taki sposób, aby jego dolny brzeg znajdował się poniżej zgięcia łokciowego.


Zadanie 11.
W przypadku stawiania baniek lekarskich pacjentowi, który jest wychudzony, ma obficie owłosione plecy i zmiany skórne w okolicy podłopatkowej lewej, należy przed zabiegiem

A. ogolić i natłuścić plecy, a następnie postawić mokre bańki z pominięciem okolicy nerek i kręgosłupa.
B. umyć i osuszyć plecy, a następnie postawić mokre bańki z pominięciem okolicy łopatek i kręgosłupa.
C. ogolić i natłuścić plecy, a następnie postawić suche bańki z pominięciem okolicy łopatek, nerek, podłopatkowej lewej i kręgosłupa.
D. umyć i osuszyć plecy, a następnie postawić suche bańki z pominięciem okolicy łopatek, nerek, podłopatkowej lewej i kręgosłupa.


Zadanie 12.
Bezpośrednio po zakończeniu podawania przytomnemu pacjentowi pokarmu przez zgłębnik założony do żołądka, należy ułożyć pacjenta w pozycji

A. półsiedzącej na minimum 15 minut.
B. półsiedzącej na minimum 30 minut.
C. bocznej na minimum 15 minut.
D. bocznej na minimum 30 minut.


Zadanie 13.
W celu ułatwienia rozpoczęcia mikcji pacjentowi unieruchomionemu w łóżku opiekun powinien

A. podać basen z zimną wodą i wykonać opukiwanie okolicy łonowej.
B. podać basen z ciepłą wodą i wykonać opukiwanie okolicy nadłonowej.
C. w ułożeniu na basenie polać krocze ciepłą wodą i wykonać opukiwanie okolicy łonowej.
D. w ułożeniu na basenie polać krocze zimną wodą i wykonać opukiwanie okolicy nadłonowej.


Zadanie 14.
 Które czynności wykonywane podczas ścielenia łóżka z obłożnie chorym narażonym na powstawanie odleżyn mają zastosowanie w ich profilaktyce?

A. Powymiatanie z łóżka okruchów, podłożenie wierzchniego przykrycia i koca pod materac od strony nóg pacjenta.
B. Zastosowanie łatwoślizgów, naciągnięcie i podłożenie pod materac wykrochmalonych dolnych warstw pościeli.
C. Powymiatanie z łóżka okruchów, wygładzenie, naciągnięcie i podłożenie pod materac dolnych warstw pościeli.
D. Zastosowanie łatwoślizgów, podłożenie wierzchniego przykrycia i koca pod materac od strony nóg pacjenta.


Zadanie 15.
Do kąpieli pacjenta z porażeniem czterokończynowym należy użyć wody o temperaturze

A. 30°C
B. 35°C
C. 40°C
D. 45°C


Zadanie 16.
Podczas wykonywania mycia głowy i włosów osobie chorej i niesamodzielnej należy na zmoczone włosy nanieść szampon

A. bezpośrednio z opakowania, masować skórę głowy opuszkami palców, mycie wykonać jednokrotnie.
B. bezpośrednio z opakowania, masować skórę głowy opuszkami palców i paznokciami, mycie wykonać dwukrotnie.
C. po uprzednim rozprowadzeniu we własnej dłoni, masować skórę głowy opuszkami palców, mycie wykonać dwukrotnie.
D. po uprzednim rozprowadzeniu we własnej dłoni, masować skórę głowy opuszkami palców i paznokciami, mycie wykonać jednokrotnie.


Zadanie 17.

Przed założeniem czepca przeciwwszawiczego pacjentowi, u którego na skórze głowy występują zadrapania i strupy, chorobowo zmienione miejsca należy
A. posmarować maścią ochronną.
B. posmarować środkiem przeciwwszawiczym.
C. przetrzeć gazikiem nasączonym roztworem wody utlenionej.
D. przetrzeć gazikiem nasączonym roztworem octu spożywczego.


Zadanie 18.
 Które materiały chłonne przed założeniem pacjentowi należy aktywować przez pociągnięcie i skręcenie?

A. Pieluchomajtki ze skrzydłami.
B. Pieluchy anatomiczne.
C. Wkłady urologiczne.
D. Majtki chłonne.


 Zadanie 19. 
Podczas wymiany dwuczęściowego cewnika zewnętrznego po umyciu i osuszeniu prącia należy

A. założyć cewnik tak, aby jego ujście znajdowało się na żołędzi, a następnie umocować przy pomocy paska z klejem.
B. przylepić wokół prącia pasek z klejem, a następnie umocować na nim cewnik tak, aby jego ujście znajdowało się na żołędzi.
C. założyć cewnik tak, aby pozostawić 2 cm wolnej przestrzeni między żołędzią a jego ujściem, a następnie umocować przy pomocy paska z klejem.
D. przylepić wokół prącia pasek z klejem, a następnie umocować na nim cewnik tak, aby pozostawić 2 cm wolnej przestrzeni między żołędzią a jego ujściem.


Zadanie 20.
Kąpiel leczniczą w wannie należy przygotować pacjentowi nie wcześniej niż po upływie

A. jednej godziny od spożycia przez pacjenta posiłku, wannę wyłożyć matą antypoślizgową i wypełnić wodą od 1/3 do 1/2 jej wysokości.
B. dwóch godzin od spożycia przez pacjenta posiłku, wannę wyłożyć matą antypoślizgową i wypełnić wodą od 1/3 do 1/2 jej wysokości.
C. jednej godziny od spożycia przez pacjenta posiłku, wannę wyłożyć łatwoślizgiem i wypełnić wodą od 2/3 do 3/4 jej wysokości.
D. dwóch godzin od spożycia przez pacjenta posiłku, wannę wyłożyć łatwoślizgiem i wypełnić wodą od 2/3 do 3/4 jej wysokości.


Zadanie 21. 
W której pozycji należy ułożyć podopieczną praworęczną, aby mogła samodzielnie założyć czopek?

A. Na wznak, ugiąć lewą kończynę dolną w stawie kolanowym.
B. Na wznak, ugiąć prawą kończynę dolną w stawie kolanowym.
C. Na prawym boku, ugiąć lewą kończynę dolną w stawie kolanowym i biodrowym.
D. Na lewym boku, ugiąć prawą kończynę dolną w stawie kolanowym i biodrowym.


Zadanie 22.
W profilaktyce odleżyn u pacjenta z prawidłową masą ciała i przy braku przeciwwskazań należy uwzględnić stosowanie diety

A. wysokotłuszczowej.
B. niskotłuszczowej.
C. wysokobiałkowej.
D. niskobiałkowej.


Zadanie 23.
Podczas układania w pozycji na plecach pacjenta unieruchomionego w łóżku, który prawidłowo oddycha, ale stwierdzono u niego ryzyko wystąpienia odleżyn, należy między innymi zastosować materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy oraz unieść wezgłowie łóżka na wysokość

A. minimum 60°, pod kolana zastosować wałek.
B. maksymalnie do 30°, na łokcie i pięty założyć ochraniacze z gąbki poliuretanowej.
C. maksymalnie do 30°, pod kolana zastosować wałek, pod pośladki zastosować kółko gumowe.
D. minimum 60°, pod pośladki zastosować kółko gumowe, pod łokcie i pięty podłożyć kółka z gąbki poliuretanowej.


Zadanie 24.
Podczas spaceru z pacjentem z niedowładem połowiczym prawostronnym opiekun powinien znajdować się

A. po lewej stronie pacjenta i tuż za nim.
B. po prawej stronie pacjenta i tuż za nim.
C. po lewej stronie pacjenta i tuż przed nim.
D. po prawej stronie pacjenta i tuż przed nim.


Zadanie 25.
Które działania należy uwzględnić w usprawnianiu ruchowym przebywającej w środowisku domowym podopiecznej, sygnalizującej trudności w samodzielnym wykonywaniu czynności samoobsługowych z powodu ograniczonej ruchomości i bólu stawów?

A. Mobilizowanie do wykonywania zaleconych ćwiczeń ruchowych mimo zgłaszanych dolegliwości bólowych, wyręczanie w wykonywaniu czynności samoobsługowych.
B. Zachęcanie do wykonywania zaleconych ćwiczeń ruchowych po zadziałaniu leków przeciwbólowych, wyręczanie w wykonywaniu czynności samoobsługowych.
C. Mobilizowanie do wykonywania zaleconych ćwiczeń ruchowych mimo zgłaszanych dolegliwości bólowych, zapewnienie sprzętu umożliwiającego wykonywanie czynności samoobsługowych.
D. Zachęcanie do wykonywania zaleconych ćwiczeń ruchowych po zadziałaniu leków przeciwbólowych, zapewnienie sprzętu umożliwiającego wykonywanie czynności samoobsługowych.


Zadanie 26.
Aby umożliwić spożycie posiłku pacjentowi, u którego występują nasilone zawroty głowy, osłabienie i nieznaczne drżenia rąk, należy na czas posiłku

A. pozostawić go w łóżku w pozycji neutralnej, karmić podając małe porcje posiłku.
B. pozostawić go w łóżku w pozycji półsiedzącej i zachęcić do samodzielnej konsumpcji.
C. posadzić go na krześle przy stoliku w pokoju chorych, karmić podając małe porcje posiłku.
D. posadzić go na krześle przy stoliku w pokoju chorych i zachęcić do samodzielnej konsumpcji.


Zadanie 27. 
Temperaturę wody przeznaczonej do wykonania toalety krocza pacjentce z porażeniem czterokończynowym należy sprawdzić

A. tylko przy pomocy termometru.
B. tylko przez polanie wewnętrznej powierzchni uda pacjentki.
C. przez polanie wewnętrznej powierzchni uda lub przedramienia pacjentki.
D. przy pomocy termometru lub przez polanie wewnętrznej powierzchni uda pacjentki.


Zadanie 28.
W celu zapewnienia intymności podczas zakładania czepca przeciwwszawiczego chodzącej pacjentce, która przebywa w wieloosobowym pokoju chorych, należy zabieg wykonać

A. w łazience, pozostawić czepiec przykryty folią i skierować pacjentkę do pokoju chorych.
B. w łazience, założyć na czepiec ozdobną chustką z materiału i skierować pacjentkę do pokoju chorych.
C. w pokoju chorych na krześle osłoniętym parawanem, pouczyć o zasadach higieny, pozostawić czepiec przykryty folią.
D. w pokoju chorych na łóżku osłoniętym parawanem, pouczyć o zasadach higieny, założyć na czepiec ozdobną chustką z materiału.


Zadanie 29.
O której sytuacji występującej u pacjenta opiekun medyczny powinien pilnie poinformować pielęgniarkę?

A. O nieblednącym pod wpływem ucisku zaczerwienieniu skóry w okolicy krzyżowej.
B. O wartości pomiaru ciśnienia tętniczego wynoszącej 130 mmHg/85 mmHg.
C. O niewielkim zasinieniu skóry w miejscu pobrania krwi do badania.
D. O wartości pomiaru temperatury ciała wynoszącej 37°C.


Zadanie 30.
Brudną bieliznę pościelową pacjenta hospitalizowanego w oddziale chorób wewnętrznych z powodu zapalenia płuc należy bezpośrednio po zdjęciu

A. umieścić w worku jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru żółtego, a następnie odnieść do brudownika.
B. odnieść do brudownika, a następnie umieścić w worku jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego.
C. umieścić w worku jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru innego niż czerwony i żółty, a następnie odnieść do brudownika.
D. odnieść do brudownika, a następnie umieścić w worku jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru innego niż czerwony i żółty.


Zadanie 31. 
W sytuacji, gdy przebywający w oddziale szpitalnym niesamodzielny pacjent w wieku geriatrycznym z prawidłowo funkcjonującymi procesami poznawczymi odmawia, również mimo próśb córki, wykonania toalety ciała, należy

A. przystąpić do wykonania toalety bez zgody pacjenta.
B. spróbować przekonać go do zmiany zdania i wykonać toaletę mimo braku jego zgody.
C. spróbować przekonać go do zmiany zdania i wykonać toaletę po uzyskaniu jego zgody.
D. przystąpić do wykonania toalety bez zgody pacjenta, ale po uzyskaniu akceptacji córki.


Zadanie 32. 
Pacjentkę samodzielną w wykonywaniu czynności samoobsługowych, u której występują nawracające zakażenia układu moczowego spowodowane zaniedbaniami higieny krocza, należy pouczyć o konieczności noszenia i systematycznej zmiany luźnej bawełnianej bielizny osobistej oraz podcierania, mycia i osuszania krocza w kierunku

A. od odbytu do spojenia łonowego i stosowania do mycia środków przeznaczonych do higieny intymnej.
B. od spojenia łonowego do odbytu i stosowania do mycia środków przeznaczonych do higieny intymnej.
C. od spojenia łonowego do odbytu i stosowania do mycia kosmetycznych mydeł zapachowych.
D. od odbytu do spojenia łonowego i stosowania do mycia kosmetycznych mydeł zapachowych.


Zadanie 33.
W celu transportu do toalety pacjenta, który ma problemy z chodzeniem oraz z siadaniem i wstawaniem z sedesu, należy zastosować

A. wózek toaletowy.
B. wózek inwalidzki.
C. balkonik kroczący.
D. balkonik na kółkach.


Zadanie 34.
W opiece nad podopieczną z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą należy uwzględnić między innymi stosowanie diety

A. ze zwiększoną zawartością soli i cukrów prostych, codzienne moczenie stóp w ciepłej wodzie.
B. ze zwiększoną zawartością soli i cukrów złożonych, codzienne mycie stóp w ciepłej wodzie.
C. z ograniczeniem soli i cukrów złożonych, codzienne moczenie stóp w ciepłej wodzie.
D. z ograniczeniem soli i cukrów prostych, codzienne mycie stóp w ciepłej wodzie.


Zadanie 35.
W jaki sposób należy pomóc przebywającej w środowisku domowym chorej na cukrzycę podopiecznej, która porusza się drobnymi kroczkami nie odrywając nóg od podłoża i potyka się o leżące na podłodze dywaniki, w samodzielnym bezpiecznym przemieszczaniu się?

A. Usunąć dywaniki z podłogi, zaproponować noszenie wsuwanych kapci.
B. Zastąpić dywaniki wykładziną dywanową, zaproponować chodzenie boso.
C. Usunąć dywaniki z podłogi, zaproponować noszenie pełnego obuwia na chropowatej podeszwie. D. Zastąpić dywaniki wykładziną dywanową, zaproponować noszenie gumowych klapek na chropowatej podeszwie.


Zadanie 36. 
Podopiecznej, emerytowanej bibliotekarce, która przed chorobą tańczyła i śpiewała w amatorskim zespole ludowym, a przed dwoma tygodniami przebyła zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego i uskarża się na nudę oraz bezczynność, należy zaproponować zajęcia terapeutyczne z zakresu

A. biblioterapii i muzykoterapii.
B. biblioterapii i choreoterapii.
C. hipoterapii i muzykoterapii.
D. ergoterapii i choreoterapii.


Zadanie 37.
Podopiecznego z utrudnionym połykaniem i tendencją do krztuszenia się, podczas podawania płynów należy ułożyć w pozycji

A. siedzącej, z głową lekko odchyloną do tyłu, poić bezpośrednio ze szklanki.
B. półsiedzącej z głową lekko odchyloną do tyłu, poić przy pomocy pojemniczka.
C. siedzącej z głową lekko przygiętą do klatki piersiowej, poić przy pomocy pojemniczka.
D. półsiedzącej z głową lekko przygiętą do klatki piersiowej, poić bezpośrednio ze szklanki.


Zadanie 38.
W celu ułatwienia adaptacji do oddziału szpitalnego nowoprzyjętemu pacjentowi opiekun powinien

A. przedstawić pacjentowi plan leczenia.
B. zapoznać pacjenta z topografią oddziału.
C. omówić z pacjentem zakres badań diagnostycznych.
D. zaproponować pacjentowi stosowanie diety leczniczej.


Zadanie 39. 
W sytuacji gdy przebywający w środowisku domowym samotny podopieczny z wyłonioną przetoką jelita grubego izoluje się od znajomych, większość dnia spędza oglądając programy telewizyjne i uważa, że korzystanie z worka kolostomijnego wyłącza go z życia towarzyskiego, należy

A. podtrzymać przekonania podopiecznego na temat jego sytuacji i zaakceptować jego styl życia.
B. przemilczeć przekonania podopiecznego na temat jego sytuacji i zaprosić do jego domu znajomych.
C. zaprzeczyć przekonaniom podopiecznego na temat jego sytuacji i poinformować o jego problemie znajomych.
D. zmotywować podopiecznego do zmiany przekonań na temat jego sytuacji i zaproponować kontakt ze stowarzyszeniem osób z kolostomią.


Zadanie 40.
Po zmianie pieluchomajtek i podmyciu na basenie pacjentki przebywającej w oddziale zakaźnym należy zużyty materiał chłonny umieścić w worku na odpady

A. komunalne, basen z zawartością wstawić do dezynfektora, miskę i dzbanek najpierw zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego, a następnie umyć.
B. komunalne, basen po opróżnieniu z zawartości wstawić do dezynfektora, miskę i dzbanek najpierw umyć, a następnie zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego.
C. medyczne koloru czerwonego, basen z zawartością wstawić do dezynfektora, miskę i dzbanek najpierw zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego, a następnie umyć.
D. medyczne koloru czerwonego, basen po opróżnieniu z zawartości wstawić do dezynfektora, miskę i dzbanek najpierw umyć, a następnie zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego.


czwartek, 8 sierpnia 2019

ZMIANA PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH / DZIENNIK USTAWMoi Drodzy.
Od 1 września 2019 r. wchodzą zmiany dotyczące podstawy programowej w zawodach szkolnictwa branżowego, a w tym i Opiekuna Medycznego. Zmiany te dotyczą czynności, których do tej pory opiekun medyczny nie mógł wykonywać i nie było to ujęte w naszych kompetencjach. Osoby, które są już Opiekunem Medycznym i chcą by poszerzenie kompetencji objęło również ich, powinny zgłosić się do szkół gdzie ukończyły naukę i tam uzyskac informację na temat doszkolenia w formie kursu. ZMIANY DOTYCZĄ WSZYSTKICH SZKÓŁ W POLSCE.
Nowości jakie zostają wprowadzone to:
 • pomiar glikemii (oznaczenie poziomu glukozy we krwi) i dokumentowanie pomiaru
 • karmienie przez sondę i PEGa
 • wyjaśniła się również kwestia pomocy w przyjmowaniu leków i jest to sprecyzowane ponieważ teraz w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku, opiekun medyczny podaje lek bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych
 • pielęgnacja tracheostomii
 • pielęgnacja PEGa
 • kontrolowanie mikcji i defekacji u pacjenta
Całość opisu znajdziecie w w Dzienniku Ustaw z maja 2019 r, poz. 991, strona 2550, który zamieściłam w plikach grupy OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Powoli małymi krokami jako Stowarzyszenie osiagamy kolejne cele. Przypomnę, że o poszerzenie kompetencji zabiegaliśmy już dawno.

Tak więc reasumując: szukajcie informacji w swoich szkołach na temat kursów doszkalających.
Nie miejcie do nas pretensji o zbyt niskie zarobki, a coraz więcej obowiązków tak jak to ma miejsce pod postem na stronie Przygotowania do egzaminu i nauki dla zawodów medycznych. Na każdym walnym zebraniu co roku wszyscy głosowaliśmy za poszerzeaniem nam kompetencji i ogromna większość była ZA.
Wspomnę jeszcze tylko na temat tego co robicie w pracy: jeżeli od dawna do tej pory mierzycie cukry i wykonujecie inne czynności poza swoimi kompetencjami to robicie to na własną odpowiedzialność i wbrew prawu, więc proszę nie wmawiać koleżankom i kolegom, że to już od dawna można robić bo to jest nieprawdą. Zakres naszych kompetencji plus to co wejdzie od września obowiązuje w całym kraju.
Pozdrawiam