stat4u

sobota, 20 czerwca 2015

TEST PISEMNY NR 6 (z kluczem odpowiedzi)

" ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ"
Z.4

zadanie 1

zakres zabiegów pielęgnacyjnych u pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym, opiekun ustala bezpośrednio
a. z rodziną pacjenta
b. z lekarzem prowadzącym
c. z pielęgniarką
d. z pacjentem

zadanie 2

w celu komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością słuchową stosuje się
a. tylko metodę pisemną
b. tylko odczytywanie mowy z ust
c. mowę dźwiękową (foniczną) , pismo i gesty
d. wyłącznie metodę języka migowego lub alfabet palcowy (daktylografikę)

zadanie 3.

metody komunikacji z osoba niepełnosprawną wzrokowo NIE SĄ uzaleznione od
a.warunków bytowych i materialnych podopiecznego
b. przyczyn i stopnia niepełnosprawności
c. okresu życia , w którym niepełnosprawnośc powstała
d. występowanie niepełnosprawności sprzężonej

zadanie 4

pojęcie "hierarchia potrzeb" w psychologii oznacza
a. że potrzeby biologiczne są nadrzędne wobec innych potrzeb
b. że zaspokojenie jednej potrzeby rodzi potrzebę zaspokojenia kolejnej potrzeby
c. stopniowanie potrzeb: od podstawowych do potrzeb wyższeo rzędu
d. że bez spełnienia potrzeb niższego rzędu nie jest możliwe spełnienie potrzeb wyższego rzędu

zadanie 5.


w celu kwalifikacji podopiecznego do objęcia opieką  w zakładzie opiekuńczo-leczniczym stosuje się skalę
a.Barthel
b. Lawtona
c. Katza
d. Logan

zadanie 6

w celu zapewnienia higieny osobistej podopiecznemu , opiekun medyczny
a. wywietrzy salę, w której przebywa chory
b.posegreguje odpady medyczne powstałe w trakcie pielęgnacji podopiecznego
c. obetnie podopiecznemu paznokcie
d. zdezynfekuje ręce po wykonaniu czynności pięlęgnacyjnych

zadanie 7

otyłość i jej typ rozpoznaje się na podstawie
a. wyłącznie wartości WHR (wskaźnika talia-biodra)
b. wyłącznie wartości BMI (wskaźnika masy ciała)
c. masy ciała i wskaźnika masy ciała
d. wartości wskaźników WHR i BMI

zadanie 8

dietoterapia to
a. ocena stanu odżywienia podopiecznego
b. ocena stanu nawodnienia podopiecznego
c. żywienie lecznicze z zastosowaniem jednego wybranego składnika odżywczego , zmodyfikowane pod względem ilościowym
d. żywienie lecznicze zawierające zmodyfikowane pod względem ilościowym i jakościowym składniki pozywienia

zadanie 9

przyczynami odwodnienia pacjenta NIE SĄ
a. biegunki, wymioty
b. zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia
c. utrata znacznej ilości krwi, rozległe oparzeniaciała pacjenta, przegrzanie organizmu
d. przyjmowanie niedostatecznej ilości płynów , stosowanie diety małosolnej lub bezsolnej

zadanie 10

do kompetencji opiekuna medycznego (asystenta pielęgniarskiego) związanych z karmieniem chorych przez zgłębnik założony do żołądka przez noc, NIE NALEŻY
a. karmienie dożołądkowe
b. założenie sondy żołądkowej
c. sprawdzenie położenia sondy
d. sprawdzenie temperatury pokarmu

zadanie 11

opiekun medyczny sprawujący opiekę nad chorym z chorobą Parkinsona w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa , powinien
a. spełniać wszystkie życzenia pacjenta
b. karmić pacjenta wyłącznie przez zgłębnik
c. skłonić pacjenta do ograniczenia aktywności fizycznej
d. świadczyć opiekę w sposób adekwatny do stanu pacjenta

zadanie 12

w przypadku trudności z rozpoczęciem mikcji u podopiecznego choreg na stwardnienie rozsiane (SM) , opiekun powinien
a. załozyć cewnik zewnętrzny
b. zastosować opukiwanie okolicy nadłonowej
c. wykonać cewnikowanie pęcherza moczowego
d. zastosować zimny okład na okolicę łonową

zadanie 13

zespół kliniczny o nagłych ogniskowych zaburzeniach czynności mózgowia , spowodowanych upośledzeniem przepływu krwi , trwającym dłużej niż 24 godziny to
a. udar mózgu
b. I etap choroby Alzheimera
c. stwardnienie rozsiane (SM)
d. poczatki choroby Parkinsona

zadanie 14

w przypadku pacjenta unieruchomionego w łóżku, profilaktykę przeciwodleżynową należy prowadzić
a. po zgłoszeniu przez pacjenta takiej potrzeby
b. od początku sprawowania opieki nad chorym
c. po zaobserwowaniu zmian skórnych u chorego
d. po zgłoszeniu przez rodzinę pacjenta takiej potrzeby

zadanie 15

do pomocniczego sprzetu ortopedycznego zalicza się
a. ortezy
b. balkoniki
c. protezy mechaniczne
d. protezy pneumatyczne

zadanie 16

aby usprawnić układ oddechowy osoby chorej na astmę oskrzelową opiekun medyczny powinien
a. ułozyć chorego w pozycji Fowlera
b. obserwować zmiany skórne chorego
c. podać choremu środki farmakologiczne
d. ułozyć chorego w wygodnej pozycji leżącej

zadanie 17

do zadań opiekuna medycznego w opiece nad pacjentem po amputacji kończyny, należy
a. pomoc w dobraniu protezy
b. pomoc w hartowaniu kikuta
c. nauka chodzenia po zaprotezowaniu
d. ocena gotowości kikuta do zaprotezowania

zadanie 18

w okresie zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów pacjenta nalezy ułożyć w łóżku
a. w pozycjach czynnościowych na równym i nieodkształcającym się materacu
b. w pozycjach czynnościowych na miękkim i plastycznym materacu
c. wyłącznie w wygodnych dla niego pozycjach na miękkim i plastycznym materacu
d. wyłącznie w wygodnych dla niego pozycjach na równym i nieodkształcającym się materacu

zadanie 19

pani Wiesława , pensjonariuszka DPS od pewnego czasu zaczęła aktywnie uczestniczyć w warsztatach artystycznych , wystawach i plenerach, rozwijając swoje zainteresowania oraz prezentując prace malarskie. Który rodzaj potrzeby ujawnił się w postawie i zachowaniu ani Wiesławy?
a. potrzeba szacunku
b. potrzeba fizjologiczna
c. potrzeba bezpieczeństwa
d. potrzeba samorealizacj

zadanie 20

po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego podopieczny podczas nauki chodzenia po powierzchniach płaskich, powinien chodzić za pomocą
a. kuli trzymanej po stronie zdrowej
b. kuli trzymanej po stronie operowanej
c. trójnogu trzymanego po stronie zdrowej
d. laski wielopunktowej trzymanej przed sobą

zadanie 21

nagły wzrost ciśnienia tętniczego, pocenie się, piekący i dławiący ból zlokalizowany za mostkiem oraz lęk i niepokój podopiecznego mągą świadczyć o  problemach związanych z funkcjonowaniem układu
a. krążenia
b. moczowego
c. pokarmowego
d. oddechowego

zadanie 22

podopieczny uskarża się na bole brzucha i wzdęcia, odczuwa ciężkość w podbrzuszu, co 3-4 dni z trudem wydala niewielkie ilości twardych mas kałowych. W tej sytuacji opiekun medyczny powinien
a. wykonać enemę
b. podać środek przeczyszczający
c. zastosować suchą rurkę do odbytu
d. poinformować lekarza lub pielęgniarkę

zadanie 23

w celu wykonania czynności umycia włosów pacjentce bardzo osłabionej i obłożnie chorej, należy
a. zabieg wykonać w łóżku w pozycji siedzącej
b. zabieg wykonać w wannie w pozycji leżącej
c. zabieg wykonać pod prysznicem w łazience
d. zabieg wykonać w łózku w pozycji leżącej


zadanie 24

u pacjenta obłożnie chorego z utrudnionym kontaktem i ciągłym nietrzymaniem moczu, nalezy przede wszystkim
a. zastosować pieluchomajtki
b. prowadzić trening mikcyjny
c. prowadzić ćwiczenia dna miednicy
d. znacznie ograniczyć ilość spożywanych płynów

zadanie 25

do toalety skóry wokół stomii nalezy użyć
a. środka dezynfekcyjnego
b. spirytusy salicylowego
c. wody utenionej
d. ciepłej wody

zadanie 26

do zewnętrznych czynników ryzyka upadków podopiecznych w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych zalicza się
a. zawroty głowy oraz brak opieki ze strony najbliższych
b. osłabienie siły mięśniowej chorego, upośledzenie wzroku
c. niedostosowanie środowiska do potrzeb osoby w podeszłym wieku lub osoby niepełnosprawnej
d. nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi u osoby w podeszłym wieku lub niepełnosprawnej

zadanie 27

do następstw upadku NIE należą
a. złamania, zwichnięcia
b. urazy, wstrząśnienia mózgu
c. zastój żylny, zakrzepica żył głębokich
d. cięzkie obrażenia , krwiaki wewnątrzczaszkowe

zadanie 28.

w celu zapobiegania zniekształceniom narządu ruchu u podopiecznych długotrwale unieruchomionych w łóżku nalezy stosować
a. wyłącznie ćwiczenia bierne i ułożenia funkcjonalne kończyn
b. wyłącznie ćwiczenia czynne i częste zmiany pozycji ciała
c. ułożenia kończyn i ciała w pozycjach funkcjonalnych , częste zmiany pozycji, ćwiczenia bierne i czynne, masaże
d. ułożenia kończyn i ciała w pozycjach wygodnych, częste zmiany pozycji, ćwiczenia bierne i czynne, masaże

zadanie 29

podczas pierwszej pionizacji czynnej chorego po długotrwalym przebywaniu w łóżku , opiekun medyczny
a. określa czas trwania pionizacji
b. decyduje o przebiegu uruchamiania pacjenta
c. interpretuje wartość pomiarów tętna i ciśnienia
d. asystuje fizjoterapeucie w procesie usprawniania

zadanie 30

do zadań opiekuna medycznego w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej nalezy
a. układanie kończyn dolnych poniżej poziomu serca
b. zakładanie pończoch przeciwzakrzepowych
c. podawanie iniekcji przeciwzakrzepowych
d. wykonywanie masażu kończyn dolnych

zadanie 31

koncentrator tlenu stsowany u pacjentów w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc , jest
a. maską tlenową
b. urządzeniem, które zawiera skoncentrowany tlen
c. cewnikiem, który zapewnia dopływ tlenu do płuc
d. urządzeniem, które filtruje powietrze atmosferyczne z otoczenia

zadanie 32

od czego zalezy komunikacja z chorym w terminalnym okresie choroby podopiecznego?
a. tylko od fazy okresu choroby
b. wyłącznie od czynników środowiskowych
c. tylko od czynników osobowościowych podopiecznego
d. od fazy choroby , czynników środowiskowych i sobowościowych

zadanie 33

pierwsze stadium otępienia charakteryzują
a. zaniki odruchu połykania
b. zaburzenia pamięci świeżej
c. zaburzenia wydalania moczu
d. stany dezorientacji w czasie i przestrzeni

zadanie 34

postępowanie polegające na działaniu środków chemicznych na strukturę lub metabolizm drobnoustrojów to
a. aseptyka
b. antyseptyka
c. dezynsekacja
d. deratyzacja

zadanie 35

odpady medyczne to
a. opakowania po środkach czystościowych
b. ręczniki bawełniane użyte do toalety chorego
c. rękawiczki lateksowe użyte do zabiegów higienicznych
d. plastikowe miski nerkowate uzyte do zabiegów higienicznych

zadanie 36

zakażenie szpitalne to
a. zakażenie, które ujawniło się u chorego po opuszczeniu szpitala
b. każde zakażenie, które ujawniło się u chorego w okresie pobytu w szpitalu
c. zakażenie nabyte w szpitalu , które ujawniło się tylko w okresie pobytu chorego w szpitalu
d. każde zakażenie nabyte w szpitalu, które ujawniło się w okresie pobytu chorego w szpitalu lub po jego opuszczeniu

zadanie 37

zakażenia wewnątrzszpitalne przenoszone są
a. tylko drogą kontaktową
b. tylko drogą powietrzno-kropelkową
c. drogą kontaktową, powietrzną i pokarmową
d. drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową

zadanie 38

zabieg oklepywania klatki piersiowej nalezy wykonać
a. oklepując przednią powierzchnię w kierunku od szczytów do podstawy płuc z pominięciem okolicy sutkowej
b. oklepując powierzchnię grzbietową w kierunku od szczytów do podstawy płuc, z pominięciem łopatek i kręgosłupa
c. oklepując powierzchnię grzbietową w kierunku od podstawy do szczytów płuc, z pominięciem łopatek i kręgosłupa
d. oklepując przednią powierzchnię w kierunku od podstawy do szczytów płuc, z pominięciem okolicy sutkowej

zadanie 39

do zadań zawodowych opiekuna medycznego NIE należy
a. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i czynności higienicznych
b. współpraca z zespołem terapeutycznym i rodziną pacjenta
c. pomaganie w zaspokajaniu potrzeb biologicznych pacjenta
d. opracowywanie diety leczniczej

zadanie 40

podstawowym aktem prawnym regulującym uprawnienia pacjenta , który opiekun medyczny powinien znać i przestrzegać jest
a. karta praw pacjenta
b. karta praw obywatelskich
c. konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
d. Ustawa o zawodzie lekarza , pielęgniarek i położnej


KLUCZ ODPOWIEDZI14 komentarzy:

 1. Witam. Czy do kompetencji opiekuna medycznego należy obcinanie paznokci?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak wraz z toaletą kończyny dolnej i górnej

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

   Usuń
  3. Dziękuje za pytania i odp. może pomogą mi w egzaminie.Pozdrawiam

   Usuń
 2. A ja zapytam, albo inaczej, opowiem o przypadku jaki ma mój podopieczny w Niemczech. Mianowicie on ma cukrzycę i jego stopy (dokładnie palec jeden) są czasami zaatakowane takimi podskórnymi wylewami i one poczatkowo pod skórą palca są miękkie (wygląda to jakby sie mocno uderzył, albo mocno kopnął w coś twardego), a potem to twardnieje, i robi sie taki jakby czop z tego. Podop. to wcale nie boli. Przychodzi do niego pielęgniarka jeśli jest potrzebny zabieg usunięcia/ po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Obcinaniem paznokci jak i całym ,,pediukir,, zajmuje sie ona, nie ja. Jego stopy po takiej kuracji sa tak piękne jak dziecięce :) Ja jako opiekunka nigdy tak bym nie była w stanie zrobić, bo ta pani pediukurzystka ma całą walizę sprzetu. Jak to sie ma do naszych pl warunków? Czy sa takie zabiegi pielęgnacyne u pacjentów na w/w chorobę? na FNZ lub prywatnie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak, są specjalistyczne gabinety kosmetyczne gdzie pracują wykwalifikowani ludzie. Są w tym wizyty domowe u naszych pacjentów/ podopieńcznych. Pracownicy takiej instytucji to podolodzy i są świetnie medycznie przygotowani do wszelkich schorzeń

   Usuń
  2. sama korzystam z usług takiej firmy, bo mam pacjenta ze stopą cukrzycową i kilka starszych osób z zaawansowaną grzybicą stóp

   Usuń
  3. są również pielęgniarki ze specjalizacją podologiczną

   Usuń
 3. W pytaniu 38... Klatka piersiowa to plecy? Czy nie powinna być odpowiedź D ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. mam nadzieję, że sprawdzisz w podręcznikach z anatomii rozdział o klatce piersiowej , jak przebiega jej obszar, skąd dokąd

   Usuń
 4. Ojjj ale w pytaniu 31 jest podana bledna odpowiedz...koncentrator tlenu napewno nie filtruje powietrza atmosferycznego z otoczenia.

  OdpowiedzUsuń